Főoldal » Archív » A lányát öntötte le savval egy férfi - vádemelés

Aljas cél­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség azzal a 64 éves, zak­la­tás miatt már bün­te­tett elő­éle­tű oros­há­zi férfi ellen, aki 2019. ápri­lis 21-én savas oldat­tal öntöt­te le a lányát.

A férfi rövid élet­tár­si kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett az elkö­ve­tés­kor 19 éves lánya. Bár a vád­lott nem élt együtt gyer­me­ké­vel és annak any­já­val, rend­sze­re­sen tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel.  Ket­te­jük viszo­nya 2019. évben meg­rom­lott, mivel a fér­fi­nak pszi­chi­át­ri­ai beteg­sé­ge foly­tán olyan tév­kép­ze­te ala­kult ki, hogy a fia­tal nő azzal, hogy pár­kap­cso­la­tot léte­sít, erkölcs­te­len élet­mó­dot foly­tat.

A férfi 2019. ápri­lis 21-én tév­esz­mé­jé­től vezé­rel­ve elha­tá­roz­ta, hogy az autó­busszal 16 óra körül Oros­há­zá­ra érke­ző lányát meg­vár­ja, és leön­ti sav­val azért, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a jövő­be­ni pár­kap­cso­la­ta­it. A férfi koráb­ban egy für­dő­ben dol­go­zott, ahon­nan töb­bek között hidrogén-kloridot tar­tal­ma­zó, erő­sen savas kém­ha­tá­sú vizes sav­ol­da­tot szer­zett meg. Ezt egy fél lite­res műanyag palack­ba töl­töt­te, majd azzal az autóbusz-állomásra ment. Ami­kor a lányá­val talál­ko­zott, meg­kér­dez­te tőle, hogy milyen okból uta­zott gádo­ro­si lakó­he­lyé­ről Oros­há­zá­ra. A fia­tal nő közöl­te, azért, hogy a barát­já­val talál­koz­zon, erre a férfi a savas olda­tot azzal az aljas cél­lal, hogy a nő arcát eltor­zít­sa, az arcá­ra és mell­ka­sá­ra öntöt­te.

A nő egy köze­li büfé­ben levet­te a sav­val szennye­zett ruhá­ját, test­ré­sze­it pedig lemos­ta, de így is 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos mart sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a cse­lek­mé­nyét beis­me­rő, beszá­mí­tá­si képes­sé­gé­ben súlyos fok­ban kor­lá­to­zott fér­fit pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, ren­del­je el párt­fo­gó fel­ügye­le­tét és azt, hogy pszi­chés gon­do­zás­nak, keze­lés­nek vesse alá magát.

Az eljá­rás az Oros­há­zi Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.