Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az Euró­pai Par­la­ment Jogi Bizott­sá­gá­nak elnö­ke a 2015. janu­ár 6-án érke­zett leve­lé­ben arról tájé­koz­tat­ta dr. Polt Péter leg­főbb ügyészt, hogy a magyar ügyész­ség által benyúj­tott bizo­nyí­té­kok alap­ján ele­gen­dő okot lát­nak arra, hogy az érin­tett EU par­la­men­ti kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről az ille­té­kes bizott­ság tárgyaljon.

Előz­mény­ként: a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség súlyos - ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett – bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyo­mo­zást. E nyo­mo­zás ered­mé­nyé­hez képest a leg­főbb ügyész 2014. május 12 -én dip­lo­má­ci­ai úton Mar­tin Schulz úrhoz, az Euró­pai Par­la­ment elnö­ké­hez for­dult indít­vá­nyoz­va, hogy az Euró­pai Par­la­ment füg­gessze fel Kovács Béla, az  Euró­pai Par­la­ment kép­vi­se­lő­je men­tel­mi jogát.

 Az ügy minő­sí­tett vol­tá­ra tekin­tet­tel az eljá­rás rész­le­te­i­ről sem­mi­lyen továb­bi tájé­koz­ta­tást nem áll módunk­ban adni.

                                                                                  Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály