Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye Kovács Béla EP képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről - Press release

Az Euró­pai Par­la­ment a 2015. októ­ber 14-én hozott hatá­ro­za­tá­val fel­füg­gesz­tet­te Kovács Béla, az Euró­pai Par­la­ment kép­vi­se­lő­je men­tel­mi jogát. Az erről szóló hiva­ta­los érte­sí­tés meg­ér­ke­zett a Leg­főbb Ügyészségre.

A rész­le­te­sen indo­kolt hatá­ro­za­tot az Euró­pai Par­la­ment­ben úgy fogad­ták el, hogy előt­te az Euró­pai Par­la­ment Jogi Bizott­sá­ga gon­do­san meg­vizs­gál­ta az ügyet. Ennek kere­té­ben a Jogi Bizott­ság dr. Polt Péter leg­főbb ügyész­től kiegé­szí­tő infor­má­ci­ó­kat kért, vala­mint 2015. júli­us 14-én sze­mé­lye­sen is kon­zul­tált a magyar leg­főbb ügyésszel.

Az Euró­pai Par­la­ment 2015. októ­ber 14-ei hatá­ro­za­ta kimond­ta, hogy Magyar­or­szág Alap­tör­vé­nyé­nek meg­fe­le­lő­en a leg­főbb ügyész és az ügyész­ség füg­get­le­nek, alkot­má­nyos fel­ada­ta­i­kat külső szer­vek­től füg­get­le­nül vég­zik, és az ártat­lan­ság vélel­mét tisz­te­let­ben tart­va jár­nak el.

Az Euró­pai Par­la­ment hatá­ro­za­ta rámu­ta­tott arra, hogy nem talál­ta semmi jelét annak, hogy a men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sét a kép­vi­se­lő­vel szem­ben poli­ti­kai kár oko­zá­sa cél­já­ból indí­tott eljá­rás­sal össze­füg­gés­ben kér­ték volna.

Az Euró­pai Par­la­ment Jogi Bizott­sá­ga a fen­ti­ek­nek meg­fe­le­lő­en 14 igen, 2 nem és 2 tar­tóz­ko­dás mel­lett hozta meg a hatá­ro­za­ti javas­la­tát, ame­lyet az Euró­pai Par­la­ment 2015. októ­ber 14-ei ülé­sén nyílt sza­va­zás­sal fogad­tak el.

A Leg­főbb Ügyész­ség az Euró­pai Par­la­ment men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sé­ről hozott hatá­ro­za­tát – a továb­bi szük­sé­ges intéz­ke­dé­sek végett – a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­nek küldi meg.

Az ügy előz­mé­nye, hogy dr. Polt Péter leg­főbb ügyész – a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség addig lefoly­ta­tott nyo­mo­zá­sa ered­mé­nyé­hez képest – 2014. május 12-én dip­lo­má­ci­ai úton Mar­tin Schulz­hoz, az Euró­pai Par­la­ment elnö­ké­hez for­dult, indít­vá­nyoz­va, hogy az Euró­pai Par­la­ment füg­gessze fel Kovács Béla, az  Euró­pai Par­la­ment kép­vi­se­lő­je men­tel­mi jogát.

 Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály

Kivonat-EP

A Leg­főbb Ügyész­ség sajtóközleménye

Press rele­a­se

With its Deci­si­on of 14 Octo­ber 2015 the Euro­pe­an Par­lia­ment wai­ved the right of immu­nity of Béla Kovács, Mem­ber of the Euro­pe­an Par­lia­ment (MEP). The Offi­ce of the Pro­se­cu­tor Gene­ral of Hun­gary has rece­i­ved offi­ci­al noti­fi­ca­ti­on thereof.

The Deci­si­on, jus­ti­fi­ed with a detai­led expla­na­to­ry sta­te­ment, was adop­ted by the Euro­pe­an Par­lia­ment after the Euro­pe­an Par­lia­ment Com­mit­tee on Legal Affa­irs had care­fully exa­mi­ned the case. As part of the exa­mi­na­ti­on the Com­mit­tee on Legal Affa­irs reques­ted dr. Péter Polt, Pro­se­cu­tor Gene­ral of Hun­gary to pro­vi­de addi­ti­o­nal infor­ma­ti­on, and on 14 July 2015 the Pro­se­cu­tor Gene­ral was also con­sul­ted in per­son, too.

Deci­si­on of 14 Octo­ber 2015 of the Euro­pe­an Par­lia­ment sta­ted that under the Fun­da­men­tal Law of Hun­gary, the Prosecutor-General and the Pro­se­cu­ti­on Ser­vi­ce are inde­pen­dent, carry out their cons­ti­tu­ti­o­nal tasks inde­pen­dently from exter­nal orga­ni­sa­tions, and pro­ce­ed in comp­li­ance with the pre­sumpt­ion of innocence.

The Deci­si­on poin­ted out that the Euro­pe­an Par­lia­ment had found no evi­den­ce that the request for wai­ver of immu­nity had been made in con­nec­ti­on with pro­ce­e­dings bro­ught with the int­ent­ion of caus­ing poli­ti­cal damage to the Mem­ber concerned.

In accor­dance with the above, the Euro­pe­an Par­lia­ment Com­mit­tee on Legal Affa­irs adop­ted its pro­po­s­ed deci­si­on by 14 votes to, 2 votes aga­inst and with 2 abs­tent­ions. The Deci­si­on was adop­ted by open voting at the Euro­pe­an Parliament’s ses­si­on of 14 Octo­ber 2015.

The Offi­ce of the Pro­se­cu­tor Gene­ral will send the Euro­pe­an Par­lia­ment Deci­si­on on the request for wai­ver of the immu­nity of Béla Kovács to the Cent­ral Chief Pro­se­cu­ti­on Offi­ce of Investiga­ti­on to take furt­her measures.

The ante­ce­dent of the case was that based on results of the cri­mi­nal investiga­tions hav­ing been con­duc­ted up to that point by the Cent­ral Chief Pro­se­cu­ti­on Offi­ce of Investiga­ti­on, dr. Péter Polt, Pro­se­cu­tor Gene­ral of Hun­gary con­tac­ted Mar­tin Schultz, Pres­ident of the Euro­pe­an Par­lia­ment thro­ugh dip­lo­ma­tic chan­nels on 12 May 2014, request­ing that the immu­nity of Béla Kovács, MEP be waived.

Divi­si­on for Com­mu­ni­ca­ti­on and Media

Offi­ce of the Pro­se­cu­tor Gene­ral of Hungary