Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye a Kúria ún. kémügyben hozott mai döntése kapcsán

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge tudo­má­sul veszi a Kúria felül­vizs­gá­la­ti eljá­rás­ban hozott dön­té­sét az ún. kémügyben.

A köz­vé­le­mény hite­les tájé­koz­ta­tá­sa érde­ké­ben ugyan­ak­kor cél­sze­rű­nek tar­ta­ná az ország biz­ton­sá­gát nem érin­tő, minő­sí­tett ügy­ira­tok tit­kos­sá­gá­nak a fel­ol­dá­sát, és azok tar­tal­má­nak nyil­vá­nos­ság elé tárását.

A Kúria hatá­ro­za­tá­nak írás­ba fog­la­lá­sát köve­tő­en, az ügyész­ség hala­dék­ta­la­nul meg­te­szi az erre vonat­ko­zó kezdeményezését.