Főoldal » Archív » A letartóztatását indítványozta az ügyészség az édesanyját mellkason szúró férfinak

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 34 éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2018. janu­ár 6-án Per­kát­án egy kés­sel mell­kas­tá­jé­kon szúr­ta édesanyját.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott a dél­utá­ni órák­ban ittas álla­pot­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a vele egy ház­tar­tás­ban élő sér­tet­tel, egy alka­lom­mal szív­tá­jé­kon szúr­ta, aki ennek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen bele­halt sérülésébe.

Az elkö­ve­tett cse­lek­mény tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re és tár­gyi súlyá­ra figye­lem­mel meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrejtőzésétől.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés jogerős.