Főoldal » Archív » A Magyar Nemzeti Arcvonal elnevezésű szervezetet érintő ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A szél­ső­sé­ges poli­ti­kai néze­te­ket valló szer­ve­ze­tet érin­tő akci­ók, és ház­ku­ta­tá­sok során a rend­őrök 2016 őszén lőfegy­ve­re­ket, lőszert és rob­ba­nó­anya­got is talál­tak. Az ügy­nek össze­sen nyolc vád­lott­ja van.

A vád­irat sze­rint az ügy hét vád­lott­ja a lakó­he­lyü­kön lőfegy­ve­re­ket, lőszert, rob­ba­nó­anya­got, rob­ban­tó­szert tar­tott enge­dély nél­kül, míg nyol­ca­dik tár­suk enge­dély­kö­te­les lőfegy­ve­rek ille­gá­lis meg­vá­sár­lá­sá­ban műkö­dött közre.

A Rend­őr­ség a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sa­i­nak köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 2016 őszén több hely­szí­nen, így Jász­be­rény, Gal­ga­gu­ta, Bőny tele­pü­lé­se­ken tar­tott szer­ve­zett akció kere­té­ben ház­ku­ta­tást. A külön­bö­ző hely­szí­ne­ken össze­sen több mint har­minc lőfegy­vert, több ezer lőszert, lőfegy­ver­da­ra­bot, vala­mint az egyik vád­lott­nál csak­nem egy kilo­gramm töme­gű rob­ba­nó­anya­got talál­tak és fog­lal­tak le.

A vád­lot­tak közül két fér­fi­val szem­ben a főügyész­ség közös­ség tagja elle­ni erő­szak elő­ké­szü­le­te miatt is vádat emelt. A szél­ső­sé­ges poli­ti­kai néze­te­ket valló Magyar Nem­ze­ti Arc­vo­nal nevű fél­ka­to­nai jel­le­gű, hie­rar­chi­ku­san műkö­dő szer­ve­zet a hozzá köt­he­tő inter­ne­tes olda­la­kon 2015. és 2016. évben több, migráns- és zsi­dó­el­le­nes cik­ket tett közzé, ami­ben az emlí­tett két vád­lott köz­re­mű­kö­dött. A meg­je­len­tett írá­sok az e cso­por­tok­hoz tar­to­zó sze­mé­lyek elle­ni gyű­lö­let kel­té­sé­re vol­tak alkalmasak.

A szer­ve­zet kato­nai jel­le­gű tábo­ro­kat tar­tott a tag­ja­i­nak, melyek­nek a har­cá­sza­ti kikép­zé­sek, erőn­lé­ti edzé­sek, küz­dő­sport kép­zés mel­lett az ideo­ló­gi­ai kép­zés is részét képez­te. A fenti tar­tal­mú írá­sok, vala­mint a Magyar Nem­ze­ti Arc­vo­nal­hoz a tagok tobor­zá­sa, vala­mint a kato­nai tábo­rok és kikép­zé­sek együt­te­sen, magá­ban hor­doz­ták az emlí­tett cso­por­tok­hoz tar­to­zó sze­mé­lyek elle­ni konk­rét, erő­sza­kos fel­lé­pés veszélyét.

A közös­ség tagja elle­ni erő­szak­ra való fel­ké­szü­lés folya­ma­tát a rend­őr­ség fel­lé­pé­se sza­kí­tot­ta meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben lőfegy­ver­rel, lőszer­rel, rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint közös­ség tagja elle­ni erő­szak elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt a mai napon nyújt­ja be a vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.