Főoldal » Hírek » A magyar ügyészség továbbra is az uniós átlagot meghaladó arányban emel vádat az OLAF igazságügyi ajánlásai nyomán

Az OLAF szep­tem­ber 10-én nyil­vá­nos­ság­ra hozott 2019-es éves jelen­té­se sze­rint, a magyar ügyész­ség az uniós átla­got (39%) lénye­ge­sen meg­ha­la­dó mér­ték­ben, az OLAF által kez­de­mé­nye­zett ügyek 47 %-ában emelt vádat 2015 és 2019 között. Az OLAF magyar ügyész­ség­hez eljut­ta­tott igaz­ság­ügyi aján­lá­sa­i­nak a száma folya­ma­to­san csök­kent az elmúlt évek­ben. Az OLAF egyre több­ször olyan ügy­ben tesz igaz­ság­ügyi aján­lást, amely­ben már folyik Magyar­or­szá­gon nyo­mo­zás.

Az OLAF az uniós pén­zek­kel össze­füg­gő admi­niszt­ra­tív sza­bály­ta­lan­sá­go­kat vizs­gál­ja, bün­te­tő­jo­gi tény­ál­lást nem álla­pít meg, bűn­ügyi bizo­nyí­tást nem végez. Erre sem fel­ha­tal­ma­zá­sa, sem pedig esz­kö­ze nin­csen.

A magyar ügyész­ség – bár erre nincs tör­vé­nyi köte­le­zett­sé­ge – a min­dig köve­tett pro­to­koll sze­rint az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sa nyo­mán vala­mennyi eset­ben elren­del­te a nyo­mo­zást, illet­ve amennyi­ben már folya­mat­ban volt a nyo­mo­zás, az OLAF aján­lá­sát a nyo­mo­zás ira­ta­i­hoz csa­tol­ták és abban érté­kel­ték.

Az OLAF 2019-re vonat­ko­zó éves jelen­té­sé­ből kitű­nik, hogy a magyar ügyész­ség az OLAF ügyek 47 %-ában emelt vádat. Ez a szám lénye­ge­sen maga­sabb, mint a 39 %-os uniós átlag.

A 2019. évben az OLAF össze­sen 3 igaz­ság­ügyi aján­lást tett az ügyé­szi szer­ve­zet­nek. Eze­ket az aján­lá­so­kat már folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban érté­kel­te a ható­ság.

Az igaz­ság­ügyi aján­lá­sok száma folya­ma­to­san csök­ken, 2015-ben és 2016-ban még 10-10 aján­lás érke­zett, 2017-ben már csak 6 aján­lás, 2018-ban 4, míg 2019-ben 3 aján­lás érke­zett.

2020. janu­ár 31-én Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész hiva­ta­lá­ban fogad­ta az OLAF főigaz­ga­tó­ját, Ville Itälä-t. A talál­ko­zón a felek meg­erő­sí­tet­ték, hogy az uniós pén­ze­ket érin­tő bűn­ügyi vissza­élé­sek kap­csán a szer­ve­ze­tek közöt­ti haté­kony infor­má­ció­cse­rét és együtt­mű­kö­dést tovább­ra is kiemel­ten fon­tos­nak tart­ják. Emel­lett meg­ál­la­pod­tak abban, hogy az eddig is jól műkö­dő szak­mai kap­cso­lat továb­bi elmé­lyí­té­se érde­ké­ben együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást dol­goz­nak ki.

Ville Itälä a talál­ko­zót köve­tő­en nyil­vá­no­san is han­goz­tat­ta, hogy elé­ge­dett annak ered­mé­nye­i­vel.

A magyar ügyész­ség és az OLAF szo­ro­san együtt­mű­kö­dik, mind veze­tői, mind szak­ér­tői szin­ten rend­sze­re­sek a talál­ko­zók.