Főoldal » Archív » A margitszigeti fiatalkorú rabló és társa előzetes letartóztatását indítványozza az ügyészség - VIDEÓVAL

A tizen­hét éves fiú és a tizen­nyolc éves társa a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint két nap alatt három fér­fit táma­dott meg és rabolt ki. 

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2018. ápri­lis 5-én, dél­után, a Mar­git­szi­ge­ten oda­men­tek egy padon ülő fér­fi­hoz, majd fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja át nekik a mobil­te­le­fon­ját, miköz­ben a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő egy pen­gé­vel fenye­get­te, vala­mint ököl­lel mell­ka­son ütötte.

A bán­tal­ma­zás és a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett átad­ta a táma­dók­nak a telefonját.

A gya­nú­sí­tot­tak más­nap, 2018. ápri­lis 6-án, dél­után, ismét meg­je­len­tek a Mar­git­szi­ge­ten, ahol újabb két fér­fit támad­tak meg azért, hogy az érté­ke­i­ket meg­sze­rez­zék. Az egyi­kü­ket a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott a föld­re rán­tot­ta, majd bán­tal­maz­ta, miköz­ben azzal is fenye­get­ték a sér­tet­te­ket, hogy meg­szur­kál­ják őket. A gya­nú­sí­tot­tak ezután a meg­szer­zett érté­kek­kel együtt elhagy­ták a helyszínt.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát három rend­be­li - egy eset­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett - rab­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az ügy jel­le­gé­re, a gya­nú­sí­tot­tak sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re, vala­mint a velük szem­ben folya­mat­ban lévő más bün­te­tő­el­já­rá­sok­ra is figye­lem­mel, mind­ket­tő­jük ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se indokolt.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­nek kér­dé­sé­ben a mai napon hoz döntést.

A nyo­mo­zást a BRFK XIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói teljesítik.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által köz­zé­tett, az elfo­gás­ról készült fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-margitszigeti-rablokat