Főoldal » Archív » A marihuána világnapja alkalmából verte meg barátját – vádemelés lett a vége

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sán­dor­fal­vi fér­fi­val szem­ben, aki tavaly tavasszal a mari­hu­á­na világ­nap­ja alkal­má­ból ren­de­zett házi­bu­lin verte meg barátját. 

A vád­irat sze­rint 2018. ápri­lis 20-án a vád­lott meg­be­szél­te bará­ta­i­val, köz­tük a kis­ko­rú sér­tet­tel, hogy a mari­hu­á­na világ­nap­ja alkal­má­ból Sán­dor­fal­va kül­te­rü­le­tén kan­na­biszt fogyasz­ta­nak dohánnyal kever­ve. Miu­tán ez meg­tör­tént, a vád­lott és bará­ti tár­sa­sá­ga egy sán­dor­fal­vi ingat­lan­ba távoz­tak, ahol ita­loz­ni kezd­tek, ahol mind a vád­lott, mind a kis­ko­rú sér­tett jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak. Az este során a sér­tett hec­cel­ni kezd­te a vád­lot­tat, amely­re a férfi úgy rea­gált, hogy az ágyon ülő kis­ko­rút jobb ököl­lel arcon ütöt­te, majd az eldő­lő sér­tet­tet több alka­lom­mal a felső tes­tén meg­ütöt­te. A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben sér­tett az arc nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­it, vala­mint lép­re­pe­dést, mint köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el, amely miatt még aznap kór­ház­ba szál­lí­tot­ták és közel egy hétig meg­fi­gye­lés alatt tar­tot­ták és kezelték.

A főügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.