Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A megismételt eljárásban is az ügyészségnek adott igazat az elsőfokú bíróság az úgynevezett Bunge-ügyben

A meg­is­mé­telt eljá­rás­ban is bűnös­nek mond­ta ki az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat, a Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­tá­val egye­ző jogi minősítéssel.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vesz­te­ge­tést szín­lel­ve elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy cég ügy­ve­ze­tő­jé­vel szem­ben egy, az úgy­ne­ve­zett ame­ri­kai kitil­tá­si bot­ránnyal össze­füg­gő bűnügyben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott, egy 50 éves férfi egy 2014. máju­si talál­ko­zó alkal­má­val azt állí­tot­ta egy kom­mu­ni­ká­ci­ós fel­ada­to­kat ellá­tó cég tanács­adó­já­nak, hogy a kap­cso­lat­rend­sze­ré­be tar­to­zó sze­mé­lyek a kom­mu­ni­ká­ci­ós fel­ada­to­kat ellá­tó céget meg­bí­zó növény­olaj­pa­ri rész­vény­tár­sa­ság érde­ke­it szol­gá­ló lépés­ként haj­lan­dó­ak eljár­ni annak érde­ké­ben, hogy az étolaj álta­lá­nos for­gal­mi adó kul­csát csök­kent­sék, és a rész­vény­tár­sa­ság piaci ellen­fe­lé­nek vissza­já­ró álta­lá­nos for­gal­mi adót vissza­tart­sák, amennyi­ben a  rész­vény­tár­sa­ság a vád­lott által konk­ré­tan is meg­je­lölt ala­pít­vány­nak jog­ta­lan előny­ként fizet 2 mil­li­árd forin­tot. A vád­lott ezzel azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy ebből az összeg­ből hiva­ta­los sze­mé­lyek is része­sül­né­nek. A vád­lott által elő­adot­tak a vád­irat sze­rint tel­jes egé­szé­ben valót­la­nok vol­tak, a férfi által konk­ré­tan is meg­ne­ve­zett ala­pít­vány érdek­kö­ré­be tar­to­zó – a vád­lott által az üze­net kül­dő­je­ként meg­je­lölt – sze­mély­nek a rá tör­té­nő hivat­ko­zás­ról sem­mi­lyen tudo­má­sa nem volt. A tanács­adó a vád­lott aján­la­tá­ról tájé­koz­tat­ta a rész­vény­tár­sa­ság kép­vi­se­lő­jét – aki a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény­ben való rész­vé­telt hatá­ro­zot­tan eluta­sí­tot­ta –, majd az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Nagy­kö­vet­sé­gét is, így az ame­ri­kai ható­sá­gok a fen­ti­ek­ről érte­sül­tek. A vád­lott auto­ma­ti­kus vízum jogo­sult­ság­gal ren­del­ke­zett, ame­lyet a fen­ti­ek­ről való tudo­más­szer­zést köve­tő­en az ame­ri­kai ható­sá­gok megszüntettek.

A vád­lot­tat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék egy koráb­bi hatá­lyon kívül helye­zést köve­tő meg­is­mé­telt eljá­rás lefoly­ta­tá­sa után, a mai napon bűnös­nek mond­ta ki – a vád­dal egye­ző­en mint tet­test – 2 rend­be­li vesz­te­ge­tést szín­lel­ve elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­ben, és 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú, letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.