Főoldal » Hírek » A mentőautóból lopott – FOTÓKKAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a jár­vány­hely­zet első idő­sza­ká­ban szom­széd­já­hoz érke­ző men­tő­au­tó­ból lopott.

A koráb­ban is vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt elítélt vád­lott 2020 már­ci­u­sá­ban sza­ba­dult előző bün­te­té­sé­ből, majd a roko­nai sió­fo­ki házá­ba köl­tö­zött. A vád sze­rint alig egy hónap­pal később azon­ban már újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el. 2020 ápri­li­sá­ban az utcá­ba egy beteg­hez men­tő­au­tó érke­zett, a kör­nyé­ken nagy­szá­mú érdek­lő­dő gyűlt össze. A férfi – kihasz­nál­va azt, hogy a men­tő­sök beteg­el­lá­tás cél­já­ból a szom­széd házba bemen­tek – a csu­kott, de nem zárt álla­po­tú men­tő­au­tó­ból eltu­laj­do­ní­tott egy, az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat tulaj­do­nát képe­ző táb­la­gé­pet, továb­bá a men­tő­tech­ni­kus övtás­ká­ját, a benne lévő 14.000,- Ft kész­pénz­zel, bank­kár­tyá­val és iga­zol­vá­nyok­kal együtt. A táb­la­gé­pet a rend­őrök később a szom­széd utcá­ban talál­ha­tó sze­mét­le­ra­kó­nál meg­ta­lál­ták, majd a men­tő­szol­gá­lat részé­re visszaadták.

A sió­fo­ki nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték az elkö­ve­tőt, aki a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét ekkor még beis­mer­te, ezért az ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta a fér­fit. A vád­lott azon­ban a bíró­ság előtt már tagad­ta a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, így az ered­mény­te­len bíró­sá­gi eljá­rás után az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letartóztatását.

A nyo­mo­zás foly­ta­tá­sa, majd az ismé­telt vád­eme­lés után a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2021. janu­ár 14. nap­ján meg­ho­zott íté­le­té­ben az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül két év fegy­ház­bün­te­tést és három év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je azon­ban fel­men­tés végett jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést, ille­tő­leg – mivel az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re – a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság fenntartotta. 

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­sá­gi szem­lék során készültek.