Főoldal » Hírek » A menyét lopta meg egy férfi - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a menyét lopta meg. 

A vád­irat sze­rint a sér­tett a fele­sé­ge volt az elkö­ve­tő fiá­nak, aki elhunyt. A nő a lábat­la­ni lakás­ban él, amely­hez rajta kívül csak az apó­sá­nak volt kul­csa. A sér­tett beszá­molt az apó­sá­nak a fém­ka­zet­tá­ról, ami­ben kész­pén­zét és éksze­re­it tar­tot­ta, meg is mutat­ta, hogy hol tárolja.

A férfi 2022. janu­ár első heté­ben a sér­tet­től kapott kulccsal bement az üres lakás­ba, és magá­hoz vette a lezárt fém­ka­zet­tát, ily módon ellop­ta a benne lévő kész­pénzt és ékszereket.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke 3.311.202 forint, a kár nem térült meg.

Az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, pénz­bün­te­tés­re, és 411.202 forint össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint fizes­se meg a sér­tett kárát.