Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » A munkahelyi vita majdnem emberölésbe torkollott - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy test­vér­pár ellen, akik egyik kol­lé­gá­ju­kat egy sére­le­mért majd­nem meg­öl­ték.

 A vád sze­rint az elkö­ve­tők test­vé­rek és mind­ket­ten ugyan­azon a mun­ka­he­lyen dol­goz­tak együtt a sér­tet­tel. A fia­ta­labb elkö­ve­tő a munka során szó­vál­tás­ba került a sér­tet­tel, ezt elpa­na­szol­ta báty­já­nak is és kérte, hogy védje meg őt.

Emi­att 2018 szep­tem­be­ré­nek egyik reg­ge­lén az idő­sebb elkö­ve­tő magá­hoz vett egy egy­ka­ros súly­zó­ru­dat, amely­nek egyik végé­re három kör­mös anyát csa­va­roz­tak fel, így az buzo­gány­sze­rű ütő­esz­köz­ként szol­gált és a test­vér­pár elin­dult mun­ká­ba azzal, hogy előt­te a sér­tet­tet meg­ve­rik.

Az elkö­ve­tők bevár­ták a szin­tén mun­ká­ba indu­ló sér­tet­tet a lakó­he­lye köze­lé­ben, majd oda­lép­tek hozzá és az idő­sebb test­vér trá­gár sza­vak mel­lett arcon ütöt­te ököl­lel. Ezután a buzo­gány­sze­rű súly­zó­rúd­dal több alka­lom­mal fején, tes­tén és láb­szá­rán is meg­ütöt­te. A fia­ta­labb elkö­ve­tő kez­det­ben báto­rí­tot­ta a test­vé­rét, majd ami­kor látta, hogy test­vé­re kezd túl­lő­ni a célon már kér­lel­te, hogy hagy­ja abba a verést.

A bán­tal­ma­zás addig tar­tott, amíg az idő­köz­ben föld­re került sér­tett már nem kelt fel, hanem csak kérte az elkö­ve­tő­ket, hogy ne bán­tal­maz­zák tovább. Ekkor őt egy útszé­li árok­ban a sor­sá­ra hagy­ták.

A sér­tett a fel­ső­tes­tén és a kar­ja­in könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, fején illet­ve arcán azon­ban több csont­ja is eltö­rött, ezért köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot ala­kult ki nála. A súlyo­sabb követ­kez­mény elma­ra­dá­sa pusz­tán a vélet­len sze­ren­csé­nek volt köszön­he­tő.

Az ügy­ben az idő­sebb test­vér ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg a fia­ta­lab­bal szem­ben bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pest Megyei Főügyész­ség.