Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » A nevelésbe vett gyermekek rendszeresen sértegették, bántalmazták a nevelőket - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három fiú ellen kilenc bűn­cse­lek­mény miatt, melye­ket a gon­do­zá­si helyük­ként kije­lölt gyer­mek­ott­ho­nok és az ott dol­go­zó neve­lők ellen való­sí­tot­tak meg. Egy eset­ben ugyan­csak a neve­lő­ott­hon­ban élő, neve­lés­be vett tár­suk volt a bán­tal­ma­zás elszen­ve­dő­je.

A vád sze­rint a jelen­leg 18, 16 és 14 éves fiúk - akik test­vé­rek - 2021 már­ci­u­sá­tól szep­tem­be­ré­ig szá­mos alka­lom­mal szi­dal­maz­ták, becs­mé­rel­ték neve­lő­i­ket, rend­sze­re­sen meg­ölés­sel fenye­get­ték őket. Emel­lett bán­tal­maz­ták is a sér­tet­te­ket: cipők­kel dobál­ták az éppen szol­gá­lat­ban lévő neve­lőt, 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, falé­cet, karót dob­tak a neve­lő­höz, 30 cm hosszú­sá­gú üveg­da­ra­bot dob­tak egy másik peda­gó­gus­hoz, kávét borí­tot­tak a neve­lő­re, meg­ütöt­ték, kaviccsal dobál­ták a peda­gó­gust, fel­mo­só­vi­zet öntöt­tek egy­szer­re két neve­lő­re is.

A neve­lő­ott­ho­nok­nak is több száz­ezer forin­tos kára kelet­ke­zett továb­bá azál­tal, hogy a fiúk több alka­lom­mal törtek-zúztak, tokos­tól kitép­ték az abla­kot, szek­ré­nye­ket, ajtó­kat, abla­ko­kat ron­gál­tak meg, a kony­ha­szek­rény ajta­ját kinyit­va abból csé­szé­ket és poha­ra­kat vag­dos­tak a föld­höz.

A fia­tal­ko­rú­ak jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van­nak. Az ügyész­ség őket több rend­be­li, minő­sí­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, zak­la­tás vét­sé­gé­vel, több rend­be­li becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­vel, több rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­gé­vel, könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Velük szem­ben az ügyész­ség javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A nyo­mo­zás során a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.