Főoldal » Hírek » A nyílt utcán verte meg az élettársát - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki előbb az élet­tár­sát verte meg, majd egy gép­ko­csi­ban oko­zott kárt.

A vád­irat sze­rint a férfi és az élet­tár­sa 2020. ápri­lis 4-én, Tata­bá­nyán, a Sző­lő­domb utcá­ban egy­más­sal vitat­koz­tak. A vita köz­ben az ittas férfi kia­bált a nővel,  miköz­ben őt több­ször meg­ütöt­te, két­szer meg­rúg­ta. A nő a föld­re esett, őt a férfi mint­egy két méte­ren keresz­tül a járda mel­let­ti fűre húzta. Ezután a férfi az élet­tár­sá­tól eltá­vo­lo­dott,  a föld­re feküdt, a föl­det ütle­gel­te, miköz­ben a kia­bá­lást foly­tat­va élet­tár­sát sér­te­get­te. A nőnek sérü­lé­se nem lett.

Ezt köve­tő­en a férfi kiment az útra, ame­lyen akkor érke­zett egy sze­mély­gép­ko­csi. Az elkö­ve­tő  kia­bál­va a sze­mély­gép­ko­csi felé futott, annak sofőr­je féke­zés­sel meg­állt. A férfi fut­tá­ban a gép­ko­csi motor­há­za tete­jé­re fel­ug­rott. A sofőr a gép­jár­mű­ből kiszállt, az elkö­ve­tő­nek fel­rót­ta a cse­lek­mé­nyét, amely után a férfi az úttes­tet elhagy­ta.

A vád­lott a gép­ko­csi­ra tör­tént fel­ug­rá­sá­val a gép­ko­csi­ban kar­co­lá­so­kat, vala­mint a motor­ház tete­jén 8 darab, 1-2 mm mély­sé­gű hor­pa­dást oko­zott. A ron­gá­lás­sal oko­zott kár: 78.000 forint.

A tata­bá­nyai rend­őrök nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a Tata­bá­nyai  Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit, mint külö­nös vissza­esőt bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.

A cse­lek­ményt mobil­te­le­fon­nal rög­zí­tet­ték: