Főoldal » Archív » A padból lopta el az iskolatársa telefonját

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a tizen­hat éves tabi tanu­lót, aki az egyik isko­la­tár­sá­tól ello­pott egy mobiltelefont.

A fia­tal­ko­rú vád­lott az isko­lá­ban meg­tar­tott gya­kor­la­ti fog­lal­ko­zás során figyelt fel a pad­ban felej­tett 53.000,-Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ra, melyet a ruhá­za­tá­ba rej­tett, és kicsem­pé­szett az iskolából.

A vád­lott később a mobil­te­le­font elad­ta, de az abban lévő memó­ria­kár­tyát meg­tar­tot­ta.  A sió­fo­ki nyo­mo­zó­kat végül egy üze­net vezet­te nyom­ra, ami­ben a vád­lott arról írt a sér­tett­nek, hogy kény­sze­rí­tet­ték a tele­fon ello­pá­sá­ra, de később kide­rült, hogy ez nem volt igaz.

A fia­tal­ko­rú­ak elle­ni bün­te­tő­el­já­rás elsőd­le­ges célja, hogy a fia­tal­ko­rú helyes irány­ba fej­lőd­jön, és a tár­sa­da­lom hasz­nos tag­já­vá vál­jon, bün­te­tést is csak akkor lehet kiszab­ni, ha más intéz­ke­dés nem célravezető.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság, ezt szem előtt tart­va, az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, a ren­de­zett körül­mé­nyek között élő fia­tal­ko­rú vád­lot­tat - aki­nek az isko­lai maga­tar­tá­sá­val koráb­ban prob­lé­ma nem merült fel, és iga­zo­lat­lan hiány­zá­sai sem vol­tak - egy évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta, és elren­del­te a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.