Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség évértékelő értekezlete

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség 2018. már­ci­us 6-án érté­kel­te 2017. évi tevé­keny­sé­gét. Az érte­kez­le­ten részt vett dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyettes.

Dr. Bern­hardt Ist­ván­né fel­lebb­vi­te­li főügyész ismer­tet­te a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség műkö­dé­sé­nek sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­le­it, majd össze­gez­te a bün­te­tő­jo­gi szak­ág ered­mé­nye­it, vala­mint a köz­jo­gi szak­ág szak­mai tevé­keny­sé­gé­nek muta­tó­it. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a szer­ve­zet tevé­keny­sé­ge meg­fe­lel a szak­sze­rű­ség, idő­sze­rű­ség és tör­vé­nyes­ség követelményeinek.

A szak­ági beszá­mo­lót köve­tő­en dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes meg­kö­szön­te a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség dol­go­zó­i­nak mun­ká­ját, kiemel­ve, hogy a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség évek óta a leg­ered­mé­nye­sebb szer­ve­ze­ti egy­sé­gek közé tar­to­zik. Hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyé­szi szer­ve­zet­nek a jövő­ben is a szak­sze­rű­ség, az idő­sze­rű­ség és a tör­vé­nyes­ség köve­tel­mé­nye­i­re figye­lem­mel kell működnie.