Főoldal » Archív » A Pest Megyei Főügyészség házi őrizet elrendelésére tett indítványt azzal a férfival szemben, aki megszúrta és életveszélyesen megsebesítette délegyháza polgármesterét.

Az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja egy 75 éves dél­egy­há­zi férfi, aki 2016. szep­tem­ber 24-én este itta­san belé­pett a falu „Kör­te­fesz­ti­vál­ján” fel­ál­lí­tott sátor­ba. Éppen a sátor­ban volt dél­egy­há­za pol­gár­mes­te­re, a bűn­ügy sér­tett­je. Ismer­ték egy­mást, közöt­tük eddig vitás hely­zet nem volt.

A gya­nú­sí­tott egy­szer csak min­den előz­mény nél­kül kést rán­tott, azzal a sér­tett­re támadt, mell­ka­sán és kar­ján meg­se­be­sít­ve őt. A pol­gár­mes­ter élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el.

Az idős fér­fit a ren­dez­vény­biz­to­sí­tó fékez­te meg, majd érte­sí­tet­ték a men­tőt és a rendőrséget.

A bűn­cse­lek­mény magas tár­gyi súlya foly­tán szá­mol­ni kell azzal, hogy a gya­nú­sí­tott sza­ba­don hagy­va meg­szök­ne a ható­sá­gok elől. A cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek rész­le­tei, a gya­nú­sí­tott élet­ko­ra, sze­mé­lyi körül­mé­nyei, a nyo­mo­zás során eddig tanú­sí­tott maga­tar­tá­sa miatt azon­ban a főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint nem szük­sé­ges az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se. A házi őri­zet, mint alter­na­tív kény­szer­in­téz­ke­dés ele­gen­dő a szö­kés meg­elő­zé­sé­hez és a nyo­mo­zás sike­res befejezéséhez.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért házi őri­zet elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a nyo­mo­zá­si bíróhoz.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 27. napján

Dr. Szabó Ferenc

főügyész

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye