Főoldal » Archív » A polgárőrség autóját is helybenhagyta a notórius garázda férfi

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt vádat emelt egy 51 éves kis­kun­maj­sai fér­fi­vel szem­ben, aki idén nyá­ron három alka­lom­mal ran­da­lí­ro­zott Kis­kun­maj­sa köz­pont­já­ban, mely­nek során még a pol­gár­őr­ség rend­őr­őrs előtt par­ko­ló jár­mű­vét is meg­ron­gál­ta.

Az 51 éves hely­be­li férfi első alka­lom­mal idén júli­us 14-én a kora esti órák­ban Kis­kun­maj­sa köz­pont­já­ban ittas álla­pot­ban, gya­lo­go­san haladt, ami­kor moti­vá­ció nél­kül az útjá­ba eső kuká­kat és köz­le­ke­dé­si táb­lá­kat han­go­san szit­ko­zód­va rug­dos­ni és öklé­vel verni kezd­te. Fenye­ge­tő visel­ke­dé­se a járó­ke­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást kel­tett. Ezután a vád­lott betért egy útba eső sörö­ző­be, ott szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy fér­fi­vel, akit kés­sel a kezé­ben meg­ölés­sel fenye­ge­tett.

A vád­lott máso­dik alka­lom­mal, augusz­tus 25-én este a kis­kun­maj­sai rend­őr­őrs­re ment, azon­ban azt zárva talál­ta. Ezen fel­dü­höd­ve a köze­li álta­lá­nos isko­la hom­lok­za­tá­ról lefe­szí­tet­te a bádog eső­csa­tor­nát és azzal a pol­gár­őr­ség rend­őr­őrs előtt par­ko­ló jár­mű­vé­nek mind­két vissza­pil­lan­tó tük­rét lever­te, első szél­vé­dő­jét betör­te, majd a csa­tor­na­da­ra­bot a motor­ház­te­tő­re dobta. A garáz­da férfi a ron­gá­lás­sal 269 ezer forint kárt oko­zott. A kör­nyé­ken lakók a vád­lott erő­sza­kos maga­tar­tá­sán meg­bot­rán­koz­tak.

Nem sok­kal ezután, szep­tem­ber 1-jén éjjel a vád­lott ittas álla­pot­ban ismét Kis­kun­maj­sa köz­pont­já­ban ran­da­lí­ro­zott, ennek során a busz­vá­ró­te­rem ablak­üve­gét betör­te, eső­csa­tor­ná­it lerug­dos­ta, amellyel mint­egy 133 ezer forint kárt oko­zott. Foly­tat­va útját, a férfi a kör­nyék­be­li kuká­kat rug­dos­ta és min­den útjá­ba kerü­lő, moz­dít­ha­tó tár­gyat szét­do­bált.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség három rend­be­li garáz­da­ság­gal és két rend­be­li ron­gá­lás­sal vádol­ja, amely a tör­vény sze­rint a bűn­hal­ma­zat miatt akár 4 év 6 hóna­pig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za és azt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­tat a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.