Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » A rábízott gyermekek sérelmére szexuális erőszakot és gyermekpornográfia bűntettét elkövető szolnoki férfi ügyében dönt a másodfokú bíróság- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Szol­no­ki Tör­vény­szék íté­le­té­nek a hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a szol­no­ki fér­fi­nak az ügyé­ben, akit a Szol­no­ki Tör­vény­szék sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen 13 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

 A Szol­no­kon élő, jelen­leg 63 éves férfi 2009. és 2010. évben az akkor 10-11 éves, fel­ügye­le­té­re bízott leány­gyer­me­ket több alka­lom­mal is sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta és a tör­tén­tek­ről video­fel­vé­telt készí­tett. Több­ször is rávet­te az egyik gyer­me­ket, hogy mez­te­le­nül pózol­jon és így készí­tett fény­kép­fel­vé­te­le­ket. 2015 már­ci­u­sá­ban egy másik, akkor 6 éves kis­lányt molesz­tált sze­xu­á­li­san és erről is készí­tett por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket. Két másik leány­gyer­mek­ről is készí­tett fel­vé­te­le­ket, ame­lye­ket utó­lag szá­mí­tó­gé­pes prog­ra­mot fel­hasz­nál­va por­nog­ráf fel­vé­te­lek­ké ala­kí­tott. A nyo­mo­zó ható­ság a ház­ku­ta­tás során ezen túl­me­nő­en több ezer, 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről készült video- és fény­kép­fel­vé­telt is lefog­lalt a vád­lott laká­sán tar­tott szá­mí­tó­gé­pes táro­ló­esz­kö­zö­kön.

A férfi a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét a vád­irat­tal egye­ző­en az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­te. Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést a bün­te­tés eny­hí­té­se végett. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.