Főoldal » Hírek » A rászoruló gyermekek étkeztetési adományából loptak – videóval – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség két fér­fi­val szem­ben emelt vádat, akik tavaly nyá­ron, Sze­ge­den tör­tek fel egy ado­mány­gyűj­tő ládát és vit­ték el az abban lévő pénzt.

A vád­irat sze­rint 2023. júni­us 29-én, éjfélt köve­tő­en a sze­ge­di busz­pá­lya­ud­var köze­lé­ben az egyik vád­lott egy vas­rúd­dal betör­te egy élel­mi­szer­üz­let bejá­ra­ti ajta­ját, majd a bolt­ba mind­ket­ten bemász­tak. Egyi­kük több­ször a föld­höz vágott egy üveg­ből készült pénz­gyűj­tő dobozt, mely­ben rászo­ru­ló gyer­me­kek étkez­te­té­sé­re szánt ado­má­nyok vol­tak. A kiöm­lött pénz nagy részét gyor­san össze­szed­ték, majd az üzle­tet siet­ve elhagyták.

A vád­lot­tak az ado­mány­gyűj­tő­ből 50.000 forin­tot meg nem hala­dó össze­get vit­tek el, ugyan­ak­kor a betö­rés­sel ennél jóval nagyobb kárt okoz­tak, csak a bejá­ra­ti ajtó hely­re­ál­lí­tá­sa 150.000 forint­ba került.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­ta­kat – egyi­kü­ket mint külö­nös és több­szö­rös vissza­esőt – a járá­si ügyész­ség társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő ter­hel­tek bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság dönt.

A bűn­cse­lek­ményt egy köz­té­ri kame­ra, vala­mint az üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja is rögzítette.