Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A rendészek fogták le, hogy ne rugdossa tovább az élettársát

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád­lott 2018. júli­us hónap köze­pén, az éjsza­kai órák­ban Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban össze­ve­szett az élet­tár­sá­val, ennek során berán­gat­ta egy kapu­alj­ba, és ököl­lel több­ször a fején és a felső tes­tén meg­ütöt­te. A nő köz­ben sikí­to­zott, két kezét a feje elé emel­ve leült a föld­re, és így pró­bált meg véde­kez­ni, ennek elle­né­re a vád­lott több alka­lom­mal belerúgott.

A cse­lek­ményt ész­le­lő sze­mé­lyek érte­sí­tet­ték a közel­ben jár­őrö­ző önkor­mány­za­ti ren­dé­sze­ket, akik­nek a vád­lot­tat a továb­bi bán­tal­ma­zás meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben le kel­lett fog­ni­uk, mivel még a hely­szín­re érke­zé­sük­kor is rug­dos­ta az élet­tár­sát. A nő nem szen­ve­dett el sérüléseket.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tést indítványozott.