Főoldal » Archív » A rendőrök jelenlétében pofozta hajléktalan barátnőjét

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 50 éves férfi ellen. 

A vád­lott és barát­nő­je Mis­kolc város terü­le­tén haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­tat­nak. 2018. már­ci­us hónap ele­jén Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban ittas álla­pot­ban köz­le­ked­tek, és a közöt­tük zajló beszél­ge­tés szó­vál­tás­sá fajult, ennek során a vád­lott egyre inge­rül­tebb lett és kia­bál­ni kez­dett a sér­tett nővel, majd két alka­lom­mal pofon ütöt­te, és test szer­te ütle­gel­ni kezdte.

Egy járó­ke­lő ész­lel­te a cse­lek­ményt és rend­őrt hívott. A jár­őrök kiér­ke­zé­se­kor azon­ban a vád­lott az intéz­ke­dő rend­őrök jelen­lé­té­ben is pofon ütöt­te barátnőjét.

A vád­lott egy másik alka­lom­mal, már­ci­us hónap máso­dik felé­ben is Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban, az esti órák­ban töl­töt­te az időt barát­nő­jé­vel, azon­ban a nőt min­den előz­mény nél­kül az arcán meg­ütöt­te, és a föld­re esett sér­tet­tet több alka­lom­mal felső tes­tén meg­rúg­ta. Ez eset­ben is egy járó­ke­lő aka­dá­lyoz­ta meg a vád­lot­tat továb­bi cse­lek­mé­nyé­ben, aki érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, viszont a vád­lott a rend­őrök kiér­ke­zé­sét már nem várta meg, eltá­vo­zott. A sér­tett ezen utób­bi bán­tal­ma­zás­tól könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tést indítványozott.