Főoldal » Hírek » A rendőrt ököllel megütő férfi letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügyben.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2021. szep­tem­ber 10-én egy fér­fit ron­gá­lás vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt elő­ál­lí­tot­tak az egyik kerü­le­ti rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. A 35 éves fér­fit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, majd meg­szün­tet­ték a fog­va­tar­tá­sát, ezért az elő­ál­lí­tó helyi­ség­ből az épü­let kijá­ra­tá­hoz akar­ták kísérni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi meg­vár­ta, amíg a rend­őr elin­dult előt­te a folyo­són, majd hir­te­len jobb kezét ököl­be szo­rít­va nagy erő­vel hátul­ról fejen ütöt­te a sér­tet­tet, aki az ütés­től a föld­re esett.

A sér­tett az elsőd­le­ges orvo­si ada­tok sze­rint nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel az ütés rend­kí­vül nagy ere­jé­re, a táma­dott test­tá­jék­ra és a sér­tett kiszol­gál­ta­tott test­hely­ze­té­re, a cse­lek­mény alkal­mas volt arra, hogy súlyo­sabb sérü­lést okozzon.

Az ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az elkö­ve­tőt, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra elren­delt. A férfi bün­te­tett elő­éle­tű, leg­utóbb cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt 2021. júni­u­sá­ban ítél­ték – nem jog­erő­sen – vég­re­haj­tan­dó börtönbüntetésre.

A nyo­mo­zó ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint tovább­ra is indo­kolt a gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban a leg­szi­go­rúbb, sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sa, ezért indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sa meghosszabbítását. 

Az elkö­ve­tés­ről a biz­ton­sá­gi kame­ra által rög­zí­tett fel­vé­tel itt tekint­he­tő meg: https://fb.watch/8zD0eHnC6O/