Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A rendőrtiszt előtt fenyegette az idős asszonyt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő a Kazinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság hiva­ta­li helyi­sé­gé­ben egy szem­be­sí­tés során a rend­őr­tiszt jelen­lé­té­ben fenye­get­te meg az álta­la koráb­ban elkö­ve­tett sza­bály­sér­tés sér­tett­jét, egy idő­ko­rú asszonyt.

A vád­irat sze­rint a férfi a 94 éves asszony sérel­mé­re magán­lak­sér­tés sza­bály­sér­té­sét követ­te el, amely miatt elle­ne a Kazinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult. Az ügy­ben 2021. októ­ber végén, a dél­utá­ni órák­ban, a rend­őr­sé­gen tar­tott szem­be­sí­té­sen az idős­ko­rú sér­tett ter­he­lő nyi­lat­ko­za­tot tett a vád­lott­ra. A férfi ekkor annak érde­ké­ben, hogy a sér­tett ezt ne foly­tas­sa, a kihall­ga­tást veze­tő rend­őr­tiszt jelen­lé­té­ben azzal a kije­len­tés­sel fenye­get­te meg, hogy „Tudom, hol laksz, úgy beszéljél!”.

A rend­őr azon­nal rend­re uta­sí­tot­ta a vád­lot­tat, aki viszont erre han­go­san kia­bál­ni kez­dett. Ettől a maga­tar­tás­tól, ille­tő­leg a fenye­ge­tés­től a sér­tett annyi­ra meg­ijedt, hogy sírva fakadt, és attól tart­va, hogy a férfi fel­ke­re­si őt, és eset­leg bán­tal­maz­ni fogja, a továb­bi­ak­ban már nem tett vallomást.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.