Főoldal » Hírek » A román kábítószercsempész büntetésének súlyosítását indítványozza az ügyészség - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú átira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az első­fo­kú íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát súlyo­sít­sa és a bün­te­tést fegy­ház­ban ren­del­je vég­re­haj­ta­ni, vala­mint a fér­fit zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből. 

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a román állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­ben, ezért 8 év bör­tön­bün­te­tés­re és 8 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a bűnös­sé­gét beis­me­rő vád­lott egy  tár­sá­val együtt elfo­gad­ta az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó aján­la­tát, hogy kábí­tó­szert szál­lít­sa­nak Belg­rád­ból Buka­rest­be Magyar­or­szá­gon keresz­tül. A két férfi 2019. novem­ber 21-én a haj­na­li órák­ban a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen egy menet­rend­sze­rű busz­já­rat­tal érkez­ve jelent­ke­zett az ország­ba belé­pés­re. A busz cso­mag­te­ré­ben elhe­lye­zett, fejen­ként 2-2 bőrönd­jük­ben össze­sen több mint 43 kg kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó növé­nyi tör­me­lé­ket kísé­rel­tek meg az ország­ba behoz­ni. A lefog­lalt kábí­tó­szer ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ta a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak 2,8 sze­re­se volt.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség az egyik férfi tekin­te­té­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért, az első­fo­kú dön­tés a társa vonat­ko­zá­sá­ban jog­erős­sé vált.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú átira­tá­ban a fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta azzal a kiegé­szí­tés­sel, hogy a fér­fit zár­ják ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből.  A jelen­tős tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, akit a hazá­já­ban kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban elítél­tek és  cse­lek­mé­nyét a romá­ni­ai bün­te­té­sé­hez kap­cso­ló­dó fel­té­te­les sza­bad­ság hatá­lya alatt követ­te el, csak a hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és kiuta­sí­tás kisza­bá­sa, vala­mint a vég­re­haj­tá­si foko­zat fegy­ház­ban tör­té­nő meg­ha­tá­ro­zá­sa szol­gál­ná meg­fe­le­lő­en a bün­te­tés­sel elér­ni kívánt célo­kat. Mivel a férfi fel­té­te­les sza­bad­sá­ga alatt követ­te el cse­lek­mé­nyét, ezért a másod­fo­kú indít­vány sze­rint a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján ennek lehe­tő­sé­gé­ből is ki kell zárni.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.