Főoldal » Hírek » A sárvári autók felgyújtásával gyanúsított férfi letartóztatásáról- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. decem­ber 17-én éjjel itta­san autó­kat gyúj­tott fel Sár­vá­ron.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a Vas megyei város­ban elő­ször egy műhely előtt par­ko­ló autót gyúj­tott fel. A sze­mély­gép­ko­csi tel­je­sen kiégett.

A ron­gá­lás­sal oko­zott kár 200.000 Ft, amely nem térült meg.

Három óra múlva a férfi egy másik utcá­ban par­ko­ló autót is fel­gyúj­tott, amely­ben 1.000.000 Ft ron­gá­lá­si kár kelet­ke­zett. A tűz átter­jedt a fel­gyúj­tott autó mel­let­ti gép­ko­csi­ra is. Ebben az autó­ban 300.000 Ft kár kelet­ke­zett.

Az ügye­le­tes ügyész a szö­kés és elrej­tő­zés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. decem­ber 19-én elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en.