Főoldal » Archív » A segédmunkásnő haját kitépte a kukorica-morzsológép

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 56 éves férfi ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt.

2017. decem­ber hónap végén az Erdő­bé­nye tele­pü­lé­sen lévő ipar­te­le­pen a férfi mun­ka­he­lyi veze­tő­ként dol­go­zott. Az ott működ­te­tett kukorica-morzsológépen kicse­rél­te az ékszí­jat, azon­ban az ékszíj hossza eltért az ere­de­ti­leg a gépen koráb­ban hasz­nált ékszíj hosszú­sá­gá­tól, ezért a motor és a haj­tás­ten­gely távol­sá­gát átál­lí­tot­ta, ami­nek követ­kez­té­ben a gépre a védő­bur­ko­la­tot már nem tudta visszahelyezni.

Egy hét­tel később kuko­ri­ca­mor­zso­lás köz­ben a segéd­mun­kás­ként dol­go­zó nő haja a gép bur­ko­lat nél­kü­li haj­tás­ré­szé­re fel­te­ke­re­dett, és az ékszíj­tár­csa a haját marok­nyi cso­mó­ban kitép­te, ille­tő­leg a hir­te­len rán­tás­tól a nyaki gerin­cé­nek csi­go­lyá­ja is eltö­rött. A bal­eset követ­kez­té­ben nyolc napon túl, tény­le­ge­sen hat hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, és a sza­bad­lá­bon lévő vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben kisza­ban­dó pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.