Főoldal » Hírek » A segítségére siető személynek okozott súlyos sérüléseket a vádlott - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a cse­lek­mény súlyo­sabb minő­sí­té­sét és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott a segít­sé­gé­re siető fér­fi­nak oko­zott súlyos sérüléseket.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a 2021. május 12. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­tat súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt 1 év 6 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a Pápán, az ittas­sá­ga miatt a for­gal­mi sáv köze­pén imbo­lyog­va gya­log­ló fér­fi­ra több arra elha­la­dó sze­mély­gép­ko­csi­ból is rádu­dál­tak. A jár­dán gya­log­ló sér­tett - annak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, hogy a vád­lot­tat elüs­sék -, oda­lé­pett hozzá és kérte, jöj­jön le az útról. A sér­tett azért – hogy lese­gít­se az útról – a jobb kezét a vád­lott irá­nyá­ba nyúj­tot­ta, aki azon­ban a nála jelen­tő­sen gyen­gébb test­al­ka­tú, egész­sé­gi álla­po­ta miatt nehéz­ke­sen járó sér­tett jobb kar­ját, majd jobb csuk­ló­ját erő­tel­je­sen meg­szo­rí­tot­ta és meg­csa­var­ta, közel fél per­cig szo­rí­tot­ta a sér­tett­nek nagy fáj­dal­mat okoz­va, aztán a sér­tet­tet nagy erő­vel bele­lök­te az úttest mel­lett lévő, mint­egy fél méter mély víz­el­ve­ze­tő árok­ba. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett több­szö­rös bor­da­tö­rést és élet­ve­szé­lyes tüdő­sé­rü­lést is szenvedett. 

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a vád­lott bűnös­sé­ge nem­csak (szán­dé­kos­ság for­má­já­ban) a testi sér­tés oko­zá­sá­ra, hanem (gon­dat­lan­ság for­má­já­ban) az élet­ve­szé­lyes sérü­lés­re, mint ered­mény­re is kiter­jedt, ekként cse­lek­mé­nyé­nek minő­sí­té­se nem súlyos testi sér­tés, hanem élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, s a súlyo­sabb minő­sí­tés­re figye­lem­mel a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tan­dó, ezért a bör­tön­bün­te­tés és a fel­füg­gesz­té­se pró­ba­ide­je tar­ta­má­nak fel­eme­lé­sét is indít­vá­nyoz­za a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyészség.