Főoldal » Archív » A sértett unokája segített elfogni a vádlottat, akit az ügyészség gyorsított eljárásban állított bíróság elé

A vád­lott egy haza­fe­lé tartó 82 éves nő fülé­ből rán­tot­ta ki a fül­be­va­lót; a bíró­ság első­fo­kon 5 év letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

A vád sze­rint az idős­ko­rú sér­tett 2018. novem­ber 24-én a dél­előt­ti órák­ban a XX. kerü­let, Vörös­mar­ty úti pia­con árult, majd onnan gya­lo­go­san indult haza. Ekkor figyelt fel rá a 27 éves férfi, és a Király­há­gó utcá­ban oda­lé­pett hozzá, majd fel­aján­lot­ta, hogy segít tolni a sér­tett kis­ko­csi­ját, ame­lyet azon­ban a nő több­ször is elutasított.

A vád­lott ekkor elé lépett, és egy hir­te­len moz­du­lat­tal a fülé­ből kirán­tot­ta a sér­tett egyik fül­be­va­ló­ját, majd futva pró­bál­ta meg elhagy­ni a hely­színt. Az idős­ko­rú sér­tet­tet már az utcá­ban várta az uno­ká­ja, aki meg­hal­lot­ta nagy­ma­má­ja kia­bá­lá­sát, az elkö­ve­tő után futott, és sike­rült a közel­ben fel­tar­tóz­tat­nia. A kiér­ke­ző rend­őrök a vád­lot­tat elfog­ták és előállították.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ba került fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban – az elfo­gá­sá­tól szá­mí­tott 15 napon belül – bíró­ság elé állította.

A bíró­ság a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit bűnös­nek mond­ta ki vád­dal egye­ző­en a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­ben, és 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, egy­út­tal kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből.

Az íté­let nem jog­erős. A bíró­ság ügyé­szi indít­vány alap­ján a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig fenn­tar­tot­ta a vád­lott letartóztatását.