Főoldal » Hírek » A siófoki sétányon rúgta hátba vendéglátóját - Videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 42 éves fér­fit, aki köz­te­rü­le­ten, itta­san talp­pal meg­rúg­ta szállásadóját.

A vád­lott és barát­nő­je 2021 júli­u­sá­ban Sió­fo­kon ven­dé­ges­ked­tek isme­rő­se­ik nya­ra­ló­já­ban, ahol össze­sen hatan tartózkodtak.

A nap során a nya­ra­lók együtt ita­loz­tak és beszél­get­tek, azon­ban a vád­lott köte­ked­ni kez­dett a tár­sa­ság tag­ja­i­val, ezért a töb­bi­ek a Pető­fi sétány­ra men­tek szórakozni.

Az éjje­li órák­ban a vád­lott mégis csat­la­ko­zott hoz­zá­juk, de vélt sérel­me miat­ti indu­la­tát a for­gal­mas sétá­nyon sem tudta fékez­ni, mert hátul­ról szál­lás­adó­já­ra támadt és olyan erő­vel rúgta meg, hogy a ven­dég­lá­tó a vád­lot­tal együtt a föld­re esett.

A föl­dön lévő ter­helt foly­tat­ta volna erő­sza­kos visel­ke­dé­sét, meg­pró­bál­ta a sér­tet­tet tovább bán­tal­maz­ni, de a tör­tén­te­ket ész­le­lő biz­ton­sá­gi őrök és rend­őrök együt­tes erő­vel meg­aka­dá­lyoz­ták azt.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság jog­erő­sen 2 évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta a bün­tet­len elő­éle­tű férfit.

A biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le itt látható: