Főoldal » Archív » A sofőrre támadt a tehergépkocsinak nekiszaladó gyermek rokona

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki bán­tal­maz­ta egy teher­gép­ko­csi vezetőjét.

A bűn­ügy vád­lott­ja 2019. feb­ru­ár­já­ban Nagy­kát­án a Sütő utcá­ba ment gép­ko­csi­já­val, mert a kereszt­fia bal­ese­tet szen­ve­dett. A gyer­mek kifu­tott az úttest­re, és neki­sza­ladt a sér­tett által veze­tett teher­au­tó­nak. A gyer­mek a bal­eset után csak a lábát fáj­lal­ta. A gyer­mek édes­any­ja a roko­na­it, így a ter­hel­tet is érte­sí­tet­te tele­fo­non a bal­eset­ről, a sér­tett pedig kihív­ta a mentőket.

A vád­lott a hely­szín­re érke­zé­sét köve­tő­en kiszállt a gép­ko­csi­ból, majd a sér­tett­hez sza­ladt és ütni kezd­te, mely követ­kez­té­ben a sér­tett szem­üve­ge és fül­hall­ga­tó­ja is lere­pült. A sofőr 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést szen­ve­dett, továb­bá az arca zúzó­dott, a bal szem­öl­dö­ke felrepedt.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség a fér­fit két hét alatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta a Nagy­ká­tai Járás­bí­ró­ság elé.

A bíró­ság a vád­lot­tat súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt 1 év bör­tön­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság íté­le­te jogerős.