Főoldal » Archív » A Somogy Megyei Főügyészség eredményes másodfellebbezése után állapították meg a polgármester bűnösségét

A Somogy Megyei Főügyész­ség ered­mé­nyes másod­fel­leb­be­zé­se után álla­pí­tot­ta meg a har­mad­fo­kon eljá­ró Pécsi Íté­lő­táb­la annak a Bara­nya megyei köz­ség pol­gár­mes­terének a bűnös­sé­gét, aki egy rádióinter­jú­ban valót­lan és rágal­ma­zó kije­le­nést tett a Bara­nya Megyei Rendőr-főkapitányság tevé­keny­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban, mert állí­tá­sa sze­rint szá­mos olyan eset­tel talál­ko­zott, ami­kor maguk a rend­őrök tűn­tet­ték el a bizonyítékokat.

A bűn­ügy­ben a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nagy nyil­vá­nos­ság előtt elkö­ve­tett rágal­ma­zás vét­sé­ge miatt emelt vádja alap­ján az első­fo­kú eljá­rást a Pécsi Járás­bí­ró­ság foly­tat­ta le, melynek során a bíró­ság a való­ság bizo­nyí­tá­sa kere­té­ben vizs­gál­ta a vád­lott tény­ál­lí­tá­sát, azon­ban annak bizo­nyí­tá­sa, hogy az inter­jú­ban állí­tott rend­őri vissza­élés megtör­tént volna, siker­te­len volt, ezál­tal a bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki.

A másod­fo­kon eljá­ró Pécsi Tör­vény­szék azon­ban az első­fo­kú bíró­ság dön­té­sé­vel nem értett egyet és a vád­lot­tat felmen­tet­te.

Az ellen­té­tes bíró­sá­gi dön­té­sek miatt a Somogy Megyei Főügyész­ség másod­fel­leb­be­zést jelen­tett be, így a jog­erős dön­tést a har­mad­fo­kon eljá­ró Pécsi Íté­lő­táb­la hozta meg. A Pécsi Íté­lő­táb­la az ügyé­szi állás­pon­tot oszt­va arra a meg­ál­la­pí­tás­ra jutott, hogy a vád­lott javá­ra lefoly­ta­tott való­ság bizo­nyí­tá­sa nem veze­tett siker­re, ezál­tal a vád­lott a Bara­nya Megyei Rendőr-főkapitányságra tettbecsü­let­csor­bí­tó tény­ál­lí­tá­sá­val meg­va­ló­sí­tot­ta a nagy nyil­vá­nos­ság előtt elkö­ve­tett rágal­ma­zás vét­sé­gét.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a bűnö­sé­nek kimon­dott pol­gár­mes­tert 1 évre pró­bá­ra bocsátotta.