Főoldal » Hírek » A sorozatos betöréseket megelégelve áramot vezetett ajtajának kilincsébe - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség sze­rint nem indo­kolt a bün­te­tés eny­hí­té­se annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki tulaj­do­na védel­me érde­ké­ben ára­mot veze­tett háza bejá­ra­ti ajta­já­nak kilincsébe. 

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 1 év 2 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a férfit.

A 69 éves, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott ingat­la­ná­ba 2020. évben több­ször is betör­tek, a nyo­mo­zá­sok ered­mény­te­le­nül zárul­tak. A férfi ezt meg­elé­gel­ve, a betö­ré­sek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben ára­mot veze­tett a bejá­ra­ti ajtó kilin­csé­be. Ami­kor elhagy­ta a házát, az ajtó bezá­rá­sát köve­tő­en a táv­irá­nyí­tó bekap­cso­lá­sá­val áram alá helyez­te a kilin­cset. A férfi az ajtó üve­ge­zett részé­re fel­ra­gasz­tott egy „STOP, ÁLLJ!” fel­ira­tot, vala­mint az ajtó­hoz veze­tő lép­csős­or­ra kihe­lye­zett egy narancs­sár­ga bóját, azon­ban a konk­rét áram­ütés veszé­lyé­re nem figyelmeztetett.

2021. ápri­li­sá­ban, a dél­utá­ni órák­ban két haj­lék­ta­lan férfi sze­re­tett volna a férfi házá­ba bemen­ni, ezért a bejá­ra­ti ajtó üve­gét betör­ték, majd egy kala­páccsal akar­ták szét­ver­ni az ajtót. Az egyik férfi hoz­zá­ért az áram alatt lévő kilincs­hez, amely­től kis­mér­té­kű – sérü­lést nem okozó – áram­ütést szen­ve­dett. Mivel ész­re­vet­ték az ajtón húzó­dó fehér színű kábelt, elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről. A vád­lott az esti órák­ban érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik­nek a kiér­ke­zé­se előtt áram­ta­la­ní­tot­ta a vezetékeket.

A férfi azzal véde­ke­zett, hogy a bir­tok­vé­de­lem volt az egye­dü­li célja, nem akart embert ölni. Mivel a sér­tett sem sérült meg, illet­ve ő is kipró­bál­ta, és neki sem lett sérü­lé­se, a szer­ke­zet nem volt alkal­mas az élet kiol­tá­sá­ra. Az íté­let ellen védő­jé­vel első­sor­ban fel­men­tés, másod­sor­ban eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A megyei főügyész­ség az íté­le­tet tudo­má­sul vette.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zé­si eljá­rás­ban rámu­ta­tott arra, misze­rint halá­los áram­ütés­sel fenye­ge­tés meg­elő­ző jogos véde­lem esz­kö­ze nem lehet. A Btk. sze­rint mások sze­mé­lye vagy javai elle­ni jog­ta­lan táma­dás meg­elő­zé­se cél­já­ból kizá­ró­lag olyan, élet kiol­tá­sá­ra nem alkal­mas védel­mi esz­köz hasz­nál­ha­tó, amely­nek tele­pí­té­sé­vel a véde­ke­ző min­dent meg­tett annak érde­ké­ben, hogy a védel­mi esz­köz ne okoz­zon sérel­met. A lép­cső­re kitett bója és a bejá­ra­ti ajtó­ra helye­zett fel­irat áram­ütés veszé­lyé­re tör­té­nő figyel­mez­te­tés­re egyéb­ként sem volt alkal­mas.  Mivel a férfi bele­nyu­go­dott a halá­los sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek lehe­tő­sé­gé­be, ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­gel tar­to­zik. Idős korá­ra, bün­tet­len elő­éle­té­re és beteg­sé­ge­i­re tekin­tet­tel a tör­vény­szék olyan mér­sé­kelt bün­te­tés kisza­bá­sá­ról hatá­ro­zott, amely továb­bi eny­hí­té­sé­nek nincs tör­vé­nyes indoka.

A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.