Főoldal » Hírek » A sorsjegyeket is elvitte - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge kisebb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint kész­pénzt és sors­je­gye­ket lopott a helyi sörözőből.

A vád sze­rint  vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt koráb­ban már elítélt kadar­kú­ti férfi 2020 decem­be­ré­ben egy feszí­tő­va­sat vett magá­hoz, majd a menet­rend sze­rin­ti busz­já­rat­tal a szom­szé­dos köz­ség­be ment, ahol éjjel a helyi sörö­ző bejá­ra­ti ajta­já­ra fel­sze­relt rácsot, majd az ajtót is kife­szí­tet­te, illet­ve annak üve­gét betör­te. Az üzlet­ből a férfi 37.500,- Ft kész­pénzt, továb­bá össze­sen 48.500,- Ft érték­ben külön­bö­ző sors­je­gye­ket lopott, majd még aznap Buda­pest­re uta­zott, a pénzt pedig rövid időn belül elköltötte.

A sörö­ző­ben fel­sze­relt biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­lei alap­ján a bar­csi nyo­mo­zók hamar azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tőt, aki egy isme­rő­sé­től érte­sült arról, hogy a rend­őrök kere­sik. A még ekkor is a fővá­ros­ban tar­tóz­ko­dó férfi ezért a zsák­má­nyolt sors­je­gye­ket végül egy köz­te­rü­le­ti hul­la­dék­gyűj­tő­be dobta.

A Bar­csi Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben elzá­rás kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indítványt.

A fény­kép a hely­szí­ni szem­le során készült.