Főoldal » Hírek » A szegedi bíróság felrobbantásával fenyegetőző nő letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek, aki a Sze­ge­di Tör­vény­szé­ken 2022. decem­ber 7. nap­ján fenye­ge­tő­zött robbantással.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő szer­dán, fél 11 körül meg­je­lent a több bíró­ság­nak vala­mint ügyész­ség­nek ott­hont adó, Sze­ged köz­pont­já­ban álló igaz­ság­ügyi épü­let­ben. A por­tá­ról fel­hív­ta a rendőr-főkapitányság ügye­le­tét, és a hívá­sát foga­dó ügye­le­tes­sel közöl­te, hogy ő jelen­leg a bíró­sá­gon van és fel fogja azt rob­ban­ta­ni. A beje­len­tés alap­ján a rend­őr­ség kiürí­tet­te, majd átvizs­gál­ta az épü­le­tet, mely­ben rob­ba­nó­anya­got végül nem talált.

A valót­lan beje­len­tés – tekin­tet­tel az ott dol­go­zók nagy szá­má­ra – a köz­nyu­gal­mat súlyo­san megzavarta.

A hívást köve­tő­en isme­ret­len hely­re távo­zó elkö­ve­tő aznap dél­utá­ni elfo­gá­sá­ra elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján került sor.

A köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­nek minő­sí­tett esete miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban a járá­si ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.