Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően fenntartotta a bíróság az emberölés bűntettének kísérletével vádolt férfi letartóztatását

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék által koráb­ban fenn­tar­tott letar­tóz­ta­tá­sát annak a 39 éves kis­kun­ha­la­si fér­fi­nek, aki ellen az ügyész­ség egy kis­kun­ha­la­si sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt emelt vádat. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő 2016 nya­rán úgy pró­bál­ta meg­lec­kéz­tet­ni a sér­tet­tet, aki szü­le­i­től lopott, hogy a sér­tett tanyá­já­nak udva­rán az éjsza­kai órák­ban őt meg­vár­ta, majd leütöt­te, végül a sér­tett önakasz­tá­sá­nak lát­sza­tát igye­ke­zett kel­te­ni. Miu­tán úgy vélte, hogy áldo­za­ta meg­halt, elhagy­ta a hely­színt. A sér­tett éle­tét az men­tet­te meg, hogy őt az élet­tár­sa meg­ta­lál­ta, majd az idő­köz­ben érte­sí­tett men­tők újra­élesz­tet­ték. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett mara­dan­dó, hang­szál­bé­nu­lás­sal járó és agyi oxi­gén­hi­á­nyos káro­so­dást szenvedett.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban hozott hatá­ro­zat sze­rint a vád­lot­tal szem­ben vál­to­zat­la­nul fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszélye.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek tisz­tá­zá­sa érde­ké­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék foly­tat­ja a büntetőeljárást.