Főoldal » Hírek » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség nem engedné szabadon a vitáját késsel elintéző hentest

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé annak a szar­va­si fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa továb­bi fenn­tar­tá­sát, aki­vel szem­ben a Gyu­lai Tör­vény­szék előtt ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt folyik eljárás.

A fér­fi­val szem­ben a Békés Megyei Főügyész­ség azért emelt vádat, mert 2019 nya­rán, ittas álla­pot­ban, a kocs­mai nézet­el­té­ré­sét egy magá­nál tar­tott kés­sel úgy kíván­ta ren­dez­ni, hogy gyo­mor­tá­jé­kon szúr­ta a pul­tos­nő élet­tár­sát, aki a fér­fit rend­re intet­te, miu­tán az a továb­bi kiszol­gá­lá­sá­nak a meg­ta­ga­dá­sát köve­tő­en hang­ját fel­emel­ve mél­tat­lan­ko­dott és fenye­ge­tő­zött. A meg­szúrt férfi éle­tét az ide­jé­ben meg­kez­dett, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

A vád­lott cse­lek­mé­nye öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő továb­bá koráb­ban erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt már elítél­ték, ezért figye­lem­mel arra is, hogy a letar­tóz­ta­tá­sa alatt a büntetés-végrehajtási inté­zet zár­ká­já­ból szö­kést kísé­relt meg, a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye vál­to­zat­la­nul fenn­áll. Ese­té­ben kizá­ró­lag a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás továb­bi fenn­tar­tá­sa mel­lett biz­to­sít­ha­tók az eljá­rás cél­jai. Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­ge tár­gyá­ban a Gyu­lai Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljárást.