Főoldal » Archív » A Székesfehérváron emberekre lövöldöző férfit 8 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság az ügyészség vádiratának megfelelően - Fotóval

Egy enge­dély nél­kül tar­tott lég­fegy­ver­rel 5 – köz­tük 4 kis­ko­rú –  sér­tett­re cél­zott lövést adott le egy férfi. A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a lövöl­dö­ző ellen, akit a bíró­ság fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. ápri­lis 16-án a dél­utá­ni órák­ban Szé­kes­fe­hér­vá­ron, miu­tán nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­sze­re­ket vett be és sze­szes italt fogyasz­tott, az álta­la bérelt hete­dik eme­le­ti lakás abla­ká­ból, egy enge­dély nél­kül tar­tott, lőfegy­ver­nek minő­sü­lő, táv­cső­vel fel­sze­relt lég­pus­ká­ból cél­zott lövést adott le a szem­köz­ti bevá­sár­ló­köz­pont előtt elha­la­dó, az autó­busz­meg­ál­ló irá­nyá­ba gya­log köz­le­ke­dő, illet­ve ott vára­ko­zó 5 sér­tett­re.

A sér­tet­tek közül hár­man könnyű sze­mé­lyi sérü­lést szen­ved­tek, azon­ban vala­mennyi sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban fenn­állt a súlyo­sabb sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak a reá­lis veszé­lye.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes garáz­da cse­lek­mé­nyét Szé­kes­fe­hér­vár egyik leg­for­gal­ma­sabb cso­mó­pont­já­nál haj­tot­ta végre, amely­nek a köze­lé­ben egész­ség­ügyi és okta­tá­si intéz­mé­nyek, vala­mint bevá­sár­ló­köz­pont talál­ha­tó. Cse­lek­mé­nye a város lakó­i­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kel­tett, a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­ta.

Az ügyész­ség a férfi ellen lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te, a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­va, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra.

A bíró­ság a mai napon a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit és 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint fenn­tar­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát. Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zett.