Főoldal » Hírek » A Szekszárdi Járási Ügyészség egy hét alatt hat külföldi embercsempészt állított eredményesen bíróság elé - rendőrségi fotókkal

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság az elmúlt egy hét­ben több­szö­rö­sen minő­sí­tett – az ese­tek több­sé­gé­ben bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett – ember­csem­pé­szés miatt öt kül­föl­di fér­fit és egy nőt ítélt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiutasításra.

A kettő ukrán, kettő bol­gár és egy indi­ai férfi, vala­mint egy fran­cia állam­pol­gár nő 2021. novem­ber 7. napja és novem­ber 15. napja között – az egyik ukrán férfi koráb­ban, 2021. augusz­tus 20. nap­ján – Magyar­or­szág terü­le­tén gép­ko­csi­val szál­lí­tott több, ese­ten­ként öt és tíz fő közöt­ti szír, szo­má­li­ai, afgán és pakisz­tá­ni sze­mélyt. Az elkö­ve­tők a magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, az ország­ba már ember­csem­pé­szek segí­té­sé­vel beju­tott sze­mé­lye­ket abból a cél­ból fuva­roz­ták Magyar­or­szág terü­le­tén, hogy a magyar-osztrák határ­hoz érve jog­el­le­ne­sen átlép­jék az állam­ha­tárt. Négy ter­helt ese­té­ben meg­ál­la­pít­ha­tó volt az is, hogy ember­csem­pész háló­zat­hoz csat­la­koz­va, uta­sí­tá­sok alap­ján és fizet­ség remé­nyé­ben követ­ték el a bűncselekményt.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat – négy eset­ben bűn­szer­ve­zet­ben – vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolta.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság min­den tekin­tet­ben osz­tot­ta a járá­si ügyész­ség állás­pont­ját, ezért gyor­sí­tott eljá­rás­ban vala­mennyi elkö­ve­tőt – a cse­lek­mé­nyük jogi minő­sí­té­sé­től füg­gő­en fegy­ház­ban vagy bör­tön­ben – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és kiuta­sí­tás­ra ítél­te. A járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben 1 év 6 hónap és 3 év 6 hónap közöt­ti idő­tar­tam­ban hatá­roz­ta meg a sza­bad­ság­vesz­tés tartamát.

Az ügyész vala­mennyi íté­le­tet tudo­má­sul vette, míg a vád­lot­tak és védő­ik fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A rend­őr­ség által az elfo­gás­ról kiadott – fény­kép­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó – köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-az-ukran-embercsempesz-2

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/egy-ukran-embercsempesz-bukott-le

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/bolgar-embercsempesz-rendorkezen-tolnaban

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ismet-bolgar-embercsempesz-bukott-le

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/indiai-embercsempesz-bukott-le-bogyiszlonal

http://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/francia-embercsempesz-bukott-le-bogyiszlonal