Főoldal » Archív » A színművész megölésének ügyében az ügyészség indítványa alapján letartóztatták a gyanúsítottat

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint vég­zett édes­ap­já­val, az orszá­go­san elis­mert szí­nésszel. A gya­nú­sí­tot­tat a bíró­ság egy hónap­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 49 éves férfi 2020. május 3-án, a reg­ge­li órák­ban, a XVII. kerü­le­ti ott­ho­ná­ban test szer­te – rész­ben egy kala­páccsal – bán­tal­maz­ta az édes­ap­ját, az orszá­go­san ismert szín­mű­vészt, aki emi­att éle­tét vesztette.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfog­ta a fér­fit, akit a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki, és elő­ter­jesz­tést tett a letartóztatására.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség – a ter­helt eljá­rás­be­li jelen­lé­té­nek és a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érde­ké­ben – indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letartóztatására.

A nyo­mo­zá­si bíró az indít­vány alap­ján, mai egy hónap­ra elren­del­te a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést, ame­lyet az ügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­ben ren­delt vég­re­haj­ta­ni. A vég­zés nem végleges.