Főoldal » Hírek » A szólásszabadság volt a témája a másik THEMIS csapatnak

Idén két ügyész­sé­gi csa­pat is indult a ran­gos THEMIS ver­se­nyen. Az igaz­ság­szol­gál­ta­tá­sá­ban dol­go­zó pálya­kez­dő jogá­szok részé­re az Euró­pai Igaz­ság­ügyi Kép­zé­si Háló­zat (EJTN) ren­de­zi meg a ver­senyt, ame­lyen euró­pai jogi kér­dé­sek kap­csán mérik össze a tudá­su­kat angol nyel­ven a fia­ta­lok.

A szo­ká­sok­tól elté­rő­en idén nem bün­te­tő­jo­gi témá­val készül­tek a fia­tal ügyész­sé­gi kol­lé­gák, hanem az euró­pai pol­gá­ri eljá­rás­jog és az igaz­ság­ügyi etika téma­kö­ré­ben vett részt egy-egy csa­pat. Az euró­pai eljá­rás­jo­gi témá­val készült csa­pa­tot koráb­bi bejegy­zé­sünk­ben már bemu­tat­tuk, most ismer­ked­jünk meg a másik csa­pat­tal!

Dr. Kar­dos Enikő (Érdi Járá­si Ügyész­ség), dr. Gele­sits Noémi (Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség) és dr. Gás­pár Zsolt (Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség) - vala­mint a csa­pat pót­tag­ja, dr. Bács­kai Máté (Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség) - izgal­mas és idő­sze­rű témá­val jelent­ke­zett az igaz­ság­ügyi etika szek­ci­ó­ban. Dol­go­za­tuk a bírók és ügyé­szek szó­lás­sza­bad­sá­gá­nak kor­lá­ta­i­val fog­lal­ko­zik. Kiemel­ten fog­lal­koz­tak azzal, hogy az ügyé­szek, bírók milyen módon és ter­je­de­lem­ben hasz­nál­hat­ják a közös­sé­gi médi­át. Fel­ké­szí­tő­jük dr. Jávorsz­ki Tamás, a Somogy Megyei Főügyész­ség főügyész-helyettese volt.

A dol­go­zat elol­vas­ha­tó itt: https://www.ejtn.eu/PageFiles/20509/Hungary_TH_2022_04.pdf

(A fotók az itt­ho­ni fel­ké­szü­lé­sen készül­tek.)