Főoldal » Archív » A szolnoki férfi az édesanyjától kapott lőfegyverrel rabolta ki a dohányboltot

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy huszon­hat éves férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt.

A vád sze­rint a férfi édes­any­ja még 2001-ben vásá­rolt egy fló­bert pisz­tolyt, ame­lyet a laká­sán tárolt. A nő, a fia unszo­lá­sá­ra, 2017. novem­be­ré­ben a lőfegy­vert a fiá­nak aján­dé­koz­ta. A vád­lott a pisz­tolyt magá­val vitte szol­no­ki laká­sá­ra. A csa­lád anya­gi hely­ze­te meg­ren­dült, ezért a fiú elha­tá­roz­ta, hogy a lőfegy­ver­rel rab­lá­so­kat fog elkövetni.

A vád­lott elő­ször egy lakó­he­lyé­hez köze­li Nem­ze­ti Dohány­bol­tot sze­melt ki. A férfi 2017. novem­ber 15-én, dél­előtt, sálat tett a szája elé, a fejé­re pedig lehúz­ta a kapuc­ni­ját, hogy ne ismer­jék fel. A vád­lott, kezé­ben a lőfegy­ver­rel, beron­tott a dohány­bolt­ba, és az eladó mell­ka­sá­hoz sze­gez­te a pisz­tolyt, miköz­ben a bevé­tel átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a meg­ri­adt sér­tet­tet. A vád­lott a dohány­bolt­ból több mint 1.000.000 forin­tot zsákmányolt.

A férfi nem elé­ge­dett meg az így meg­szer­zett pénz­zel, 2017. decem­ber 30-án úgy dön­tött, hogy ugyan­ez­zel a mód­szer­rel ismét rabol­ni fog. Cél­pont­ja egy élel­mi­szer­bolt volt, amely szin­tén a lakó­he­lyé­hez közel esett. A vád­lott a rab­lást elkö­vet­te, a rend­őrök azon­ban gyor­san a nyo­má­ba ered­tek és elfog­ták őt.

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Szol­no­ki Járás­bí­ró­sá­gon, édes­any­ját pedig lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg édes­any­ját fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.