Főoldal » Archív » A szomszéd és a házvezetőnő is megcsapolta az időközben elhalálozott sértett bankszámláját

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy negy­ven­nyolc éves férfi és egy negy­ven­ki­lenc éves nő ellen infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a mis­kol­ci lakos sér­tett férfi ház­szom­széd­ja 2016 augusz­tu­sá­ban, haj­nal­ban, isme­ret­len módon belé­pett a sér­tett inter­net­bank szol­gál­ta­tá­sá­ba és 3 000 000 Ft-ot átutalt a saját bank­szám­lá­já­ra. Ezt az össze­get aznap a dél­előt­ti órák­ban, vala­mint egy szep­tem­be­ri napon – két rész­let­ben – a szám­lá­já­ról fel­vet­te és saját cél­ja­i­ra használta.

A sér­tett 2016 októ­be­ré­ben meg­be­te­ge­dett és kór­ház­ba került, ezért a már 2014 augusz­tu­sá­tól ház­ve­ze­tő­nő­ként fog­lal­koz­ta­tott másik vád­lott­ra rábíz­ta a bank­kár­tyá­ját azért, hogy a szá­má­ra szük­sé­ges dol­go­kat azzal a részé­re megvásárolja.

A sér­tett azon­ban a kór­ház­ban napo­kon belül elha­lá­lo­zott, és a nő ennek tuda­tá­ban a nála maradt bank­kár­tyát fel­hasz­nál­ta, 2018. októ­ber­ben három alka­lom­mal össze­sen 735 000 Ft-ot vett fel a sér­tett bank­szám­lá­já­ról, melyet meg­él­he­té­sé­re költött.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést és a jog­ta­la­nul meg­szer­zett pénz­össze­gek­kel meg­egye­ző vagyon­el­kob­zást indítványozott.