Főoldal » Hírek » A szóváltást erőszakkal torolta meg – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki a nézet­el­té­rést erő­szak­kal torol­ta meg. 

A tény­ál­lás sze­rint 2023. ápri­lis 28-án az egyik tata­bá­nyai dohány­bolt előtt az elkö­ve­tő ész­lel­te a sér­tett szó­vál­tá­sát édes­ap­já­val és nagy­ma­má­já­val. A vád­lott ezért a már távo­zó­ban lévő sér­tett­hez sza­ladt, és őt két kéz­zel meg­lök­te, mely­től a sér­tett egyen­sú­lyát vesz­tet­te, de nem esett el, majd még felé is rúgott. Az elkö­ve­tőt az édes­ap­ja és a nagy­ma­má­ja meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni, azon­ban a férfi kitép­te magát az idős nő kezé­ből, és a már távo­lo­dó sér­tett után sza­ladt, akit a föld­re lökött, majd egy­szer megrúgott.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás­tól nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.  Az elkö­ve­tő kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit 240.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, az elkö­ve­tő és védő­je azon­ban eny­hí­té­sért jelen­tett be fellebbezést.

A biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­lén a bán­tal­ma­zás egy része látható: