Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A társasház pénzéből törlesztette adósságait a közös képviselő

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt.  

A férfi 2008 júli­u­sá­tól 2016 júli­u­sá­ig egy Ózdon lévő tár­sas­ház közös kép­vi­se­lő­je volt. Ennek kere­té­ben kezel­te a tár­sas­ház pénz­ügye­it, és a pénz­in­té­zet­ben veze­tett folyó­szám­lán kizá­ró­la­gos ren­del­ke­zé­si joga volt. 

A férfi vád­lott 2010. évtől idő­sza­ko­san kül­föl­dön dol­go­zott, így a női vádlott-társa szed­te be a lakók­tól a közös költ­sé­get. A nőnek tudo­má­sa volt róla, hogy a férfi a közös költ­ség össze­gét a tár­sas­ház nap­ló­fő­köny­vé­ben ugyan fel­tün­te­ti, de tény­le­ge­sen azt a pénz­tár­ba nem fize­ti be, hanem a fel­hal­mo­zott tar­to­zá­sa­ik kiegyen­lí­té­sé­re fordítja. 

Ezzel a mód­szer­rel a férfi 2011. évtől a tiszt­sé­ge meg­szű­né­sé­ig több, mint 10 mil­lió Ft-ot tulaj­do­ní­tott el, amely­hez társa segít­sé­get nyújtott. 

A tár­sas­ház lakói pol­gá­ri pert indí­tot­tak a vád­lot­tak ellen, amely­ben egyez­sé­get kötöt­tek rész­let­fi­ze­té­si megállapodással. 

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.