Főoldal » Archív » A tatai asszony a saját apját bízta meg a gyermeke megölésével

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség fel­buj­tó­ként, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt azzal az asszonnyal szem­ben, aki arra akar­ta ráven­ni az apját, hogy ölje meg a kis­lá­nyát. A főügyész­ség a fér­fit véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád sze­rint a nőnek két kis­lá­nya van, a nagyob­bik öt, a kiseb­bik három éves. Az asszony édes­ap­ja az egyik reha­bi­li­tá­ci­ós inté­zet­ben lakik, könnyen befo­lyá­sol­ha­tó, de a beszá­mí­tá­si képes­sé­ge nem kizárt. Az édes­anya elha­tá­roz­ta, hogy ráve­szi az apját a kiseb­bik lányá­nak meg­ölé­sé­re, ezért a fér­fit tele­fo­non egy kita­lált ürüggyel talál­ko­zó­ra hívta.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2017. augusz­tus 13-án, Tatán talál­koz­tak, ahová az anya baba­ko­csi­val magá­val vitte a kiseb­bik gyer­me­két, majd sétál­ni indul­tak. Útköz­ben egy bolt­nál az asszony sört, konya­kot és bort vásá­rolt abból a cél­ból, hogy az apját leitat­ja. A férfi egy óra alatt meg­it­ta az összes italt, mely­nek hatá­sá­ra ittas álla­pot­ba került. Ezt kihasz­nál­va az asszony fel­szó­lí­tot­ta, hogy a kis­lányt fojt­sa meg, azt állít­va, hogy a gyer­mek nem az ő lánya. Ekkor mind­ket­ten egy fás-bokros rész­hez tol­ták a baba­ko­csit, az asszony figyel­te, jön-e vala­ki, köz­ben a férfi a kis­lány nya­kát kis erő­vel rövid ideig szo­rí­tot­ta, de ami­kor látta, hogy a sér­tett arca kékül­ni kezd, a bűn­cse­lek­ményt önként abba­hagy­ta. Mikor az asszony látta, hogy az apja nem tett ele­get a kéré­sé­nek, a fér­fit haza­küld­te, majd hívta a mentőket.

A kis­lány nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a nyak hosszabb ideig tör­té­nő szo­rí­tá­sa ese­tén, az agy vér­el­lá­tá­si zava­rá­nak követ­kez­mé­nye­ként, a sér­tett halá­la követ­ke­zett volna be.

Az anya cse­lek­mé­nye tíz évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel, míg a férfi három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az elkö­ve­tők bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék fog dönteni.