Főoldal » Archív » A távolsági buszok megrongálójának letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 25 éves ceg­lé­di fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019. feb­ru­ár 9-re vir­ra­dó­ra a kecs­ke­mé­ti távol­sá­gi busz­pá­lya­ud­va­ron meg­ron­gált négy autó­buszt, továb­bá az egyik­kel el akart haj­ta­ni, de ez végül nem sike­rült neki.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 25 éves gya­nú­sí­tott 2019. feb­ru­ár 9-én haj­na­li 3 óra körül meg­je­lent a kecs­ke­mé­ti autó­busz­pá­lya­ud­va­ron és meg­ron­gált négy ott par­ko­ló távol­sá­gi autó­buszt. A gya­nú­sí­tott vala­mennyi autó­busz veze­tő­ülés mel­let­ti abla­kát betör­te, majd a jár­mű­vek­be bemász­va meg­ron­gál­ta a ben­nük lévő pénz­tár­gé­pe­ket, továb­bá két busz bal első irány­jel­ző­jé­nek bur­ko­la­tát is letör­te. A ron­gá­lás­sal a gya­nú­sí­tott leg­alább 1.500.000.- forint kárt oko­zott. Ezután a férfi az egyik meg­ron­gált buszt több­ször meg­pró­bál­ta bein­dí­ta­ni azért, hogy elhajt­son vele, de ez végül nem sike­rült neki, mert a pálya­ud­var biz­ton­sá­gi őre tet­ten érte.

A nyo­mo­zók a fér­fit ron­gá­lás bűn­tet­te és jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, mert a garáz­da és erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban bör­tön­bün­te­tés­re ítélt férfi a mos­ta­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket a bör­tön­ből sza­ba­du­lá­sa után, még a fel­té­te­les sza­bad­ság ideje alatt követ­te el, ezért tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­lá­bon mara­dá­sa ese­tén a férfi újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vány­tól elté­rő­en a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el két hónap­ra. A dön­tés ellen, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se érde­ké­ben az ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be. Az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.