Főoldal » Archív » A távoltartást megszegő férfi letartóztatásának hosszabbítását indítványozta az ügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség 2020. janu­ár 21-én indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki a vele szem­ben elren­delt távol­tar­tás sza­bá­lya­it súlyo­san megszegte. 

A nyo­mo­zó ható­ság 2019. május óta foly­tat nyo­mo­zást a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, mivel meg­ala­po­zott gyanú merült fel arra, hogy a gya­nú­sí­tott 2019. május 5-én, éjsza­ka, egy Komárom-Esztergom Megyei tele­pü­lé­sen, a csa­lá­di ház­ban, elő­ze­tes szó­vál­tás után meg­ütöt­te élet­tár­sát. Az élet­társ az ütés­től elesett, a fejét a járó­lap­ba verte, és ettől élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szenvedett.

Emi­att a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2019. május 16. nap­ján távol­tar­tást ren­delt el a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, és elő­ír­ta a gya­nú­sí­tott szá­má­ra, hogy a sér­tet­tel ne lép­jen kap­cso­lat­ba, tőle és a sér­tett ingat­la­ná­tól tart­sa távol magát.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott a távol­tar­tás sza­bá­lya­it 2019. decem­ber 21. nap­ján súlyo­san meg­szeg­te, mivel a sér­tett házá­nak udva­rá­ban, elő­ze­tes szó­vál­tás után, a sér­tet­tet arcul ütöt­te, majd egy húsz cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kést a nya­ká­hoz szo­rí­tott, köz­ben azt kia­bál­ta, hogy „ha nem leszel az enyém, akkor másé se”. Ezután a gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet elengedte.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tal szem­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét, tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tott súlyo­san meg­szeg­te a távol­tar­tás sza­bá­lya­it, vala­mint vele szem­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en egy hónap­ra, 2020. janu­ár 26. nap­já­ig elren­del­te a férfi letartóztatását.

Az ügyész­ség 2020. janu­ár 21. nap­ján indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye. Az indít­vány­ról a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja fog dönteni.