Főoldal » Hírek » A templom ajtaját rugdosta egy ittas bajai garázda - videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 júli­u­sá­ban Baja bel­vá­ro­sá­ban, itta­san egy temp­lom falát rug­dos­ta, lécet tört össze, bele­rú­gott egy köz­le­ke­dé­si táb­lá­ba és más garáz­da cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el.

A vád­irat sze­rint a bajai férfi 2021. júli­us 11-én haj­nal­ban a bará­ta­i­val szó­ra­ko­zott és ita­lo­zott Baja bel­vá­ro­sá­ban. Haj­na­li öt óra után az ittas vád­lott a terü­le­tet körül­ve­vő kor­don meg­ron­gá­lá­sá­val bement a fel­újí­tás alatt álló a bel­vá­ro­si kato­li­kus temp­lom épí­té­si terü­le­té­re. Itt magá­hoz vett egy tető­lé­cet, amit a Szent Imre téren föld­höz vágott és dara­bok­ra törött.

A vád­lott ezután bele­rú­gott a temp­lom kapu­já­ba, majd elin­dult a Szent­há­rom­ság tér irá­nyá­ba. Útja során foly­tat­ta a garáz­da­sá­got: fel­bo­rí­tot­ta egy ját­szó­ház hir­de­tő­táb­lá­ját és meg­pró­bál­ta elhúz­ni az ott lévő virágládát.

Miu­tán ez nem sike­rült, a ládá­ból virá­got tépett ki, bele­rú­gott egy köz­le­ke­dé­si táb­lá­ba és egy kávé­zó lánc­cal össze­rög­zí­tett szé­ke­it meg­kí­sé­rel­te szét­do­bál­ni. Az ittas garáz­da egy fagy­lal­to­zó cégé­rét is fel­dön­töt­te, egy étte­rem előtt poha­ra­kat dobott a föld­re, végül az Eöt­vös utcát taka­rí­tó mun­kás sze­me­tes­lá­dá­ját az abban tárolt esz­köz­zel együtt fellökte.

A vád­lott a temp­lo­mot ért ron­gá­lá­sok­kal a Bajai Római Kato­li­kus Plé­bá­ni­á­nak több mint 36.000 forint kárt oko­zott, amit a nyo­mo­zás során tel­jes egé­szé­ben meg­té­rí­tett. Az ittas garáz­da­sá­got tér­fi­gye­lő kame­rák rögzítették.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő fér­fi­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A tér­fi­gye­lő kame­ra által a bűn­cse­lek­mény­ről készí­tett fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tő meg: